Infor 食品饮料行业解决方案套件

Brochure

Infor 食品饮料行业解决方案套件

Infor食品饮料行业解决方案套件是专门面向食品饮料制造商的全面解决方案。30多年来,Infor一直为全球食品饮料制造商提供行业专属的解决方案。

让我们建立联系

很快与您联络